Årsmöte 2016

Kallelse till Årsmöte

Käre medlem (och blivande medlem) i Gräsö Turism, vi vill härmed välkomna dig till vårt årsmöte.
Onsdagen den 9 mars, kl. 19:15 på Gräsö Gård. Ärenden enligt stadgarna. Styrelsen bjuder på korv med bröd. Inkomna motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före mötet.

För att vara röstberättigad under mötet ska medlemskapsavgiften (150 kr) för 2015 vara insatt på föreningens Plusgiro 168 192-3, senast den 29 februari.

Välkomna!

(Notera att betalande medlemmar har rösträtt)

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Godkännande av röstlängd
 6. Har mötet utlysts stadgeenligt?
 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
 10. Revisorns berättelse
 11. Godkännande av styrelsens ansvarsfrihet
 12. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner
 13. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan
 14. Fastställande av årsavgift
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Val av föreningens och styrelsens ordförande
 17. Val av övriga styrelseledamöter
 18. Val av revisor
 19. Val av valberedning
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Vid frågor kontakta Alexander Lindgren på telefon 0730-480 359, eller via e-post alexander@grasokanot.se.

Hjärtligt välkommen önskar Gräsö Turism och dess styrelse!