Gräsö Turisms stadgar

Stadgar antagna på föreningens årsmöte

19 mars, 2002

§ 1 Grundsatser och målsättning

Föreningens namn är Gräsö Turism.
Föreningen är en ideell förening som består av turistföretagare med verksamhet knuten till Gräsön.
Föreningen skall verka för en gynnsam utveckling och sammanhållning mellan turistföretagarna i syfte att utveckla turistnäringen på Gräsön till öns fasta befolknings fromma.

§ 2 Medlemmar

Medlemskap kan erhållas av företagare och enskilda personer, som delar föreningens grundläggande värderingar.
Medlem, som motarbetar föreningens ändamål, bryter mot dess stadgar eller beslut eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas av styrelsen.

§ 3 Medlemsmöten

Årsmöte ska hållas före den 15 april.
Motion till årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före detta möte. Motion som inkommer senare kan behandlas om styrelsen så beslutar.

Till annat medlemsmöte kallas om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet medlemmar eller revisor i föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra möte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse till möte skall ske senast två veckor före mötet. Vid möte äger varje närvarande medlem en röst.

§ 4 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1    Godkännande av röstlängd

2    Fastställande av dagordning

3    Val av mötesordförande och sekreterare

4    Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

5    Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

6    Styrelsens verksamhetsberättelse

7    Revisorns berättelse

8    Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat

9    Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10  Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner

11  Anmälan av styrelsens verksamhetsplan

12  Fastställande av årsavgift

13  Beslut om antalet styrelseledamöter

14  Val av föreningens och styrelsens ordförande

15  Val av övriga styrelseledamöter

16  Val av en revisor

17  Val av valberedning

18  Övriga ärenden

 

§ 5 Styrelse

Föreningens styrelse har sitt säte på Gräsön i Östhammars Kommun.

Föreningens styrelse består av ordförande och minst två ledamöter.

Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. Varje årsmöte skall välja halva antalet övriga ledamöter. Är antalet övriga styrelseledamöter udda, väljs en mer vartannat år.

Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

 

§ 6 Räkenskaper och revision

Föreningens räkenskaper förs för kalenderår och skall avlämnas till revisorn senast tre veckor före årsmötet.

Revisorn skall senast en vecka före årsmötet ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin berättelse till styrelsen.

 

§ 7 Stadgar

Beslut om ändring av och tillägg till dessa stadgar, fordrar beslut av två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte.

 

§ 8 Upplösning

För beslut om föreningens upplösning erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten med minst sex månaders mellanrum varav det ena skall vara årsmöte.

Upplöses föreningen skall dess tillgångar efter det att skulderna betalats användas för främjande av den enskilda företagsamheten inom föreningens verksamhetsområde.

 

§ 9 Tvister

Tvist mellan medlem och förening skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag.

 

2010-04-22 12:16

Gräsö Turism
Gräsö Turistföretagare i samverkan