Gräsöfonden

Gräsöfonden

Gräsö gård 3
742 96 Gräsö
Tel. 0173-333 13
Hemsida: www.grasofonden.se
E-post. grasofonden(a)gmail.com

Verksamhetsbeskrivning
Gräsöfonden är en stiftelse som bildades 1995 av Östhammars kommun och Upplandsstiftelsen. Fondens huvudsakliga uppgift är att bevara och vårda kulturlandskapet i Gräsö socken. Detta görs bland annat genom att fonden stödjer verksamhet som bevarar och utvecklar betes–, ängs– och åkermarker samt skapa förståelse för odlingslandskapets natur– och kulturvärden.

Gräsöfonden förvaltas och företräds av en styrelse, där det sitter representanter för såväl lokala som regionala intressen. Förutom styrelsen finns det även en arbetsgrupp som bidrar med konstruktiva idéer och ser till att förslagen blir verklighet.